Wichtige Daten

  • 30. November / 1.  Dezember 2017
    Tagung der Werkstoffprüfung

Agentur / Kontakt

Intercom - Die Veranstaltungsagentur INTERCOM Dresden GmbH

Zellescher Weg 3
01069 Dresden, Germany

Sylvia Neumann
  +49 351 32017320
  +49 351 32017333
  sneumann@intercom.de

Technische Unterstützung

EventClass GmbH | it - solutions for the event management / it - lösungen für das veranstaltungsmanagement

EventClass GmbH
it - solutions for the event management
www.eventclass.com